Regulamin Lukrowana.pl

§ 1
DANE PODSTAWOWE SERWISU INTERNETOWEGO www.lukrowana.pl

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.lukrowana.pl jest Lukrowana Katarzyna Mamona-Petryka, NIP 5242387040, REGON 141471457, adres poczty elektronicznej: biuro@lukrowana.pl (dalej jako: www.lukrowana.pl  lub „Sprzedawca”).

§ 2
DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

CENNIK – cennik Usług dostępny na stronie Serwisu Internetowego: www.lukrowana.pl

DZIEŃ ROBOCZY – za dzień roboczy uznawany jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia. Wysłanie formularza zamówienia nie jest jednoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji.

KLIENT, UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; korzystająca albo zamierzająca korzystać z usług lub zakupić produkty www.lukrowana.pl

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA – potwierdzenie zawarcia umowy na dostawę Produktów, które zawiera podsumowanie szczegółów dostawy ciastek/pierników zawierające takie dane jak: rodzaj, ilość, całkowita cena do zapłaty, dokładny adres dostawy, przewidywany harmonogram realizacji dostaw, dane do płatności za zamówienie.

PRODUKT – produkt sprzedawany Klientom przez www.lukrowana.pl stanowiący ciastka/pierniki/torty/dekoracje tortowe, oferowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i na podstawie umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego oraz Usług www.lukrowana.pl

SERWIS INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lukrowana.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jego część oraz pozostałą infrastrukturą umożliwiającą przyjmowanie i realizację zamówień na produkty lub usługi Sprzedawcy

UMOWA – umowa o świadczeniu Usług lub Umowa o sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana między Klientem, a Lukrowana Katarzyna Mamona-Petryka z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

USŁUGI – wytwarzanie produktów zamawiane drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.lukrowana.pl

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204).

SPRZEDAWCA – Lukrowana Katarzyna Mamona-Petryka, NIP 5242387040, REGON 141471457, ul. Rembielińska 20/203, 03-352 Warszawa, adres poczty elektronicznej: biuro@lukrowana.pl 

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą, składane za pomocą formularza zamówienia za pośrednictwem serwisu internetowego

§ 3
POSTANOWIENIA OGÓLNE I WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU www.lukrowana.pl

 1. Klient obowiązany jest do korzystania z usług Sprzedawcy w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz w sposób zgodny z prawem oraz z poszanowaniem dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy, innych Klientów oraz osób trzecich.
 2. Klient korzystający z Usług lub Produktów zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin określa warunki i zasady: świadczenia Usług na rzecz Klienta, sprzedaży Produktów, realizacji płatności za Produkty.
 4. Klient jest zobowiązany podać Sprzedawcy prawdziwe i poprawne dane niezbędne do realizacji Usług lub sprzedaży Produktów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta nieprawidłowych lub niepoprawnych danych.
 5. W przypadku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych Klient powinien przed zawarciem umowy sprzedaży skonsultować z lekarzem możliwość spożywania produktów cechujących się dużą zawartością cukru i składających się z określonych składników (mąka pszenna, miód, masło, białko jaja kurzego i innych). Klient ma obowiązek poinformowania Sprzedawcy o istnieniu jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych, w tym alergii na poszczególne składniki PRODUKTÓW. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nie podanie przez Klienta informacji o przeciwwskazaniach zdrowotnych lub za podanie informacji nieprawdziwych lub niepełnych.

§ 4
USŁUGI I PRODUKTY DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM www.lukrowana.pl 

 1. Usługi sprzedaży produktów są świadczone drogą elektroniczną za pomocą Serwisu Internetowego. W ich skład wchodzi możliwość składania zamówień za pomocą formularza zamówienia.
 2. Umowa o świadczenie usługi o której mowa w pkt. 1 zawierana jest z Klientem na czas określony rozpoczynający się w momencie przystąpienia Klienta do wypełnienia formularza zamówienia w serwisie internetowym, a ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania wypełnionego formularza zamówienia do lukrowana.pl lub z chwilą odstąpienia od jego wypełniania.
 3. Produkty sprzedawane są w postaci ciastek/pierników/tortów/dekoracji tortowych i innych w wybranym przez Klienta zestawie lub pojedynczo, z czasem realizacji ustalonym przy składaniu zamówienia.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększania i modyfikacji oferty dostępnych produktów, co nie powoduje zmiany niniejszego Regulaminu.
 5. Ceny Produktów podane na stronie Serwisu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są to ceny jednostkowe, czyli cena za jeden zestaw produktów tj. pojedyncze sztuki lub z góry określony zestaw.
 6. Minimalny czas trwania umowy wynosi 5  dni roboczych.
 7. W przypadku wątpliwości, czy Sprzedawca dostarcza produkty do danej miejscowości, należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

§ 5
ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

 1. W celu zakupu Produktów lub zawarcia umowy o świadczenie Usługi przez Lukrowana Katarzyna Mamona-Petryka na rzecz Klienta, Klient powinien: zapoznać się z treścią Regulaminu i go zaakceptować, złożyć zamówienie, po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia i przyjęcia go przez Sprzedawcę do realizacji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Klient jest związany postanowieniami niniejszego Regulaminu od chwili złożenia zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera i wskazuje Produkt spośród oferowanych przez Sprzedawcę, okres czasu przez który produkt będzie dostarczany, terminy dostawy, adres dostawy, imię i nazwisko klienta, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
 4. Sprzedawca nie przyjmuje zamówień produktów dokonywanych drogą telefoniczną i mailową. Zamówienia należy składać poprzez serwis internetowy.
 5. W przypadku, gdy przekazane w zamówieniu dane są niekompletne, niezgodne z prawdą lub w jakikolwiek inny sposób niejasne – Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia do momentu uzupełnienia lub wyjaśnienia danych.
 6. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz przesyła Klientowi drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie Potwierdzenie Zamówienia. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy.
 7. Klient zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy odpowiednie informacje umożliwiające kontakt (numer telefonu stacjonarnego/komórkowego i adres e-mail). Klient jest odpowiedzialny za podanie prawidłowego adresu e-mail oraz zapewnienie sobie dostępu do podanego adresu. Klient jest zobowiązany do zapewnienia, że podany numer telefonu jest prawidłowy oraz że jest osiągalny pod przynajmniej jednym z podanych numerów telefonu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe z niewykonania obowiązków wymienionych powyżej.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez:
  • a) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz
  • b) przesłanie Klientowi warunków zawartej umowy na podany przez niego adres poczty elektronicznej w postaci wiadomości „Potwierdzenie zamówienia”.
 1. Klient jest uprawniony zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zmiany warunków umowy o świadczenie Usługi oraz do dokonania ich zmiany po uprzednim wspólnym ustaleniu ze Sprzedawcą warunków zmiany oraz ich wspólnej akceptacji, pod warunkiem, że uczyni to przed zawarciem umowy i rozpoczęciem realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku podania przez klienta nieprawidłowych danych, braku możliwości ustalenia poprawnego adresu dostawy lub terminów dostawy, zgłoszenia przez Klienta okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia (np. brak możliwości dojazdu pod adres dostawy, zgłoszenie okoliczności stanowiących przeciwwskazanie do korzystania z Produktów itd.), braku płatności za zamówienie, naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 6
SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi płatności wyłącznie za pośrednictwem platformy PayU.pl, w celu obsługi procesu płatności niezbędnego do realizacji Zamówienia.
 2. Sprzedawca powinien otrzymać należną płatność za produkty najpóźniej do godziny 10:00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę pierwszego produktu w ramach zawartej umowy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, wstrzymania lub anulowania w całości zamówienia jeżeli nie posiada potwierdzenia dokonania płatności za złożone Zamówienie do godziny 10:00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę pierwszego Produktu z Zamówienia, jak również w dowolnym momencie trwania zamówienia, w sytuacji, w której mimo braku potwierdzenia płatności Sprzedawca rozpoczął jego realizację.
 4. Brak płatności za przyjęte i potwierdzone przez Sprzedawcę zamówienie w w/w terminach, nie oznacza wyrażenia woli rezygnacji Klienta z zamówienia oraz przyjęcia jej przez Sprzedawcę.
 5. Kupujący, aby otrzymać fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do jej wystawienia przed dokonaniem płatności za zamówiony Produkt/Towar. W sytuacji niespełnienia tego warunku, jako dowód zakupu, Usługodawca przekaże Klientowi paragon fiskalny.

§ 7
REALIZACJA USŁUGI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

 1. Sprzedawca przygotowuje wyroby na podstawie prywatnych przepisów.
 2. Zamówienie złożone przez Klienta oraz przyjęte i potwierdzone przez Sprzedawcę jest realizowane w dogodnym dla Sprzedawcy terminie z uwzględnieniem terminu wydania lub wysyłki produktów.
 3. W przypadku okresów okołoświątecznych terminy określone w § 7 ust. 2 mogą ulec zmianie.
 4. Dostawy produktów odbywają się od poniedziałku do piątku za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD/InPost. Czas dostawy to 2-4 dni roboczych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z winy firmy kurierskiej. Cennik dostaw:
  a) 20 zł brutto – dostawa za pośrednictwem kuriera DPD;
  b) 15 zł brutto – dostawa za pośrednictwem Paczkomatów InPost.
 5. Sprzedawca dokłada najwyższych starań, by zapakowanie Produktów do wysyłki było właściwe i nie spowodowało uszkodzeń Produktów.
 6. Firma kurierska dostarcza zamówienie pod wskazany przez Klienta adres dostaw, na jaki został zamówiony produkt.
 7. Sprzedawca od chwili nadania do domu, mieszkania albo lokalu Klienta nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w pozostawionych zestawach produktów, w tym m.in. wyrządzone przez osoby trzecie lub zwierzęta.
 8. W przypadku nieodebrania Produktu z winy klienta (np. brak klienta lub osoby upoważnionej do odbioru produktu w ustalonym miejscu dostawy, błędnie podany adres dostawy) – produkt uważa się za skutecznie dostarczony, a Klient nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu należności oraz składania roszczeń za nieodebrany produkt.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży produktu, który uprzednio został dostarczony pod wskazany przez Klienta adres dostawy. 
 10. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia na określony dzień z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca ustala z Klientem indywidualne rozwiązanie.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji harmonogramu dostaw produktów. W takiej sytuacji Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta drogą elektroniczną (lub telefoniczną) w terminie umożliwiającym dokonanie ewentualnej modyfikacji harmonogramu Dostaw w Zamówieniu.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerwy w realizacji zamówienia w okresie świątecznym. Sprzedawca o wystąpieniu takiej przerwy poinformuje Klienta z wyprzedzeniem.

§ 8
KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość ze Sprzedawcą jest poczta elektroniczna biuro@lukrowana.pl, kontakt telefoniczny na numery kontaktowe wskazane w Serwisie Internetowym.

§ 9
REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z realizacją Umowy należy składać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 2. Reklamacja może zostać złożona:
  • a) telefonicznie na numer kontaktowy wskazany w Serwisie Internetowym
  • b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lukrowana.pl 
 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres dostawy, adres poczty elektronicznej używany do kontaktu ze Sprzedawcą, opis zdarzenia reklamacyjnego wraz z uzasadnieniem.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 1, reklamacja pozostanie bez rozpatrzenia. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi Klienta.

§ 10
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących Konsumentami.
 2. Kupujący będący konsumentem ma możliwość:
  • a) skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, które dostępne są: w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  • b) skorzystania z systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr
  • c) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  • d) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

§ 11
WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. W trakcie trwania umowy Klient może ją wypowiedzieć z zachowaniem dwudniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie składa się za pomocą wiadomości mailowej wysłanej przez Klienta na adres biuro@lukrowana.pl  w której to Klient powinien określić datę, od której umowa Sprzedaży ma być rozwiązana oraz wskazać rachunek bankowy, na który Sprzedawca ma dokonać zwrotu środków pieniężnych.
 2. Na skutek złożenia wypowiedzenia przez Kupującego, Sprzedawca zwraca Klientowi na wskazany przez niego numer rachunku bankowego 90% kosztów Produktów. Sprzedawca dokonuje zwrotu środków w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.

§ 12
USTAWOWE ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Zgodnie z art. 27  Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje Klientowi w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania zamówienia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 3 niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem kosztów określonych w pkt.3 §12 niniejszego Regulaminu).
 2. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty na adres siedziby firmy bądź drogą elektroniczną. Dane Sprzedawcy zostały podane w §1 niniejszego Regulaminu.
 3. Klient jest zobowiązany odesłać Sprzedającemu towar niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres podany w §1 na własny koszt.
 4. Z wyłączeniem przypadków opisanych w Ustawie z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Art. 38, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, przedmiotem których jest rzecz:

         a. nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
         b. ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
         c. dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

      5. W związku §12, pkt.4, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą na Produkty (ciastka, zestawy) personalizowane, służące zaspokojeniu indywidualnych             potrzeb Klienta.
      6.  W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Sprzedający może dać Kupującemu możliwość anulowania wcześniej złożonego Zamówienia, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze             wyprodukowane i nie później niż na 7 dni przed terminem realizacji Zamówienia ustalonym z Klientem. W takich przypadkach Sprzedający zastrzega sobie możliwość potrącenia 20% wartości        Zamówienia ze względu na poniesione koszty transakcyjne

 § 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobu dostaw lub płatności; dodania nowych Usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu oraz dodania nowych sposobów płatności.
 2. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy o świadczenie Usług lub sprzedaż Produktów.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 5. Przed wyborem Produktów, jest możliwość bezpłatnej konsultacji telefonicznej ze Sprzedawcą (nr tel. 690818318
 6. Zdjęcia i opisy produktów umieszczone w Serwisie są materiałami poglądowymi, których celem jest jedynie wyrobienie sobie przez Klienta ogólnego wyobrażenia o wyglądzie i cechach charakterystycznych Produktów w ramach oferty. Mogą nieznacznie różnić się kolorem i detalami.
 7. Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje zamieszczone w Serwisie nie uważa się za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2021 r.

Hej, tu Kasia.
Zapraszam Cię do mojego lukrowanego świata.

Zapisz się na newsletter, a otrzymasz 10% zniżki na pierwsze zakupy.

Bądźmy w kontakcie!